banner7
banner8
01 02 03
04

   015

การสัมมนาเปิดตัวการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ภายหลังจากการสิ้นสุดการปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (การสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ (39 แห่ง)

   

คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาข้อมูลการสมัครของแต่ละสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการพิจารณาเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ของโครงการ มีดังนี้

   

คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้พิจารณารายละเอียดผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) สำหรับสถานประกอบการจำนวน 20 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการขั้นสุดท้าย

   

คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้พิจารณาผลตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับแต่ละเทคโนโลยี โดยสรุปได้ ดังนี้

   

การสัมมนาแถลงผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09:00 – 16:30 น. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

   

    line

015

04

สัมนาโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2 ครั้งที่1โครงการฯได้จัดสัมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้กับสถานประกอบการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานทั่วไป

 
03

ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการขั้นสุดท้าย
จากการเปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯมีสถานประกอบการให้ความ
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 21 แห่ง

   
02

ผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
จากการคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ มี
โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 โครงการ

   
01

สัมนาแถลงผลการดำเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
โครงการฯ ได้จัดให้มีการสัมนาแถลงผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนิน โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2

   
   
 
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559
06
07 08 09
กลุ่มวิชาการและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2226-1770 โทรสาร 0-2226-4924
Go to English page