Logo Banner
Project name
01 02 03
04
ความเป็นมาของโครงการ
pic p-1
   ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการดำเนินงานโครงการและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในเชิงกว้าง ประกอบกับผลการศึกษาของโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่ามีเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและอาคาร ที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง

   ดังนั้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีเชิงลึกไปใช้อย่างแพร่หลายและยั่งยืน พพ. จึงได้ดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและอาคารแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ในลักษณะของโครงการสาธิต โดย พพ. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวในรูปแบบของเงินอุดหนุนการลงทุนแบบให้เปล่าจำนวนหนึ่ง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตลอดจนขยายผลการศึกษาที่ได้ไปสู่ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้อย่างแพร่หลายต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ    
    • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาใช้งาน
    • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ
    • เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    • เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานของโครงการฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
 
   
รายละเอียดโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แสดงได้ดังนี้ l อ่านต่อ l
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559

06
07 08 09
กลุ่มวิชาการและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2226-1770 โทรสาร 0-2226-4924
Go to English page