กิจกรรมของโครงการ
 
กำหนดสัมนาชี้แจงโครงการ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

app

ภายหลังจากการสิ้นสุดการปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ (20 แห่ง)

verify

คณะกรรมการ พพ. ได้พิจารณาข้อมูลการสมัครของแต่ละสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผลการพิจารณามีสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ของโครงการ จำนวน 14 แห่ง

final
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1- ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Project Feasibility Study, PFS) สำหรับแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยมีเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจำนวน 5 เทคโนโลยี ใน 7 สถานประกอบการ
result
คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ได้พิจารณาผลการตรวจวัดและประเมินผลประหยัดพลังงานภายหลังการติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  สำหรับสถานประกอบการ 7 แห่ง 5 เทคโนโลยี

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559